Nghĩa của từ: cogradiency

* đs.
tính hiệp bộ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

cogradiency
- đs tính hiệp bộĐộng từ BQT - Android App