Nghĩa của từ: cogradiently

*
về mặt hiệp bộ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

cogradiently
- về mặt hiệp bộĐộng từ BQT - Android App