Nghĩa của từ: cograduation

* đs.
hiệp bộ
tk. sự chia độ cùng nhau

Nghĩa trong từ điển StarDict:

cograduation
- đs hiệp bộĐộng từ BQT - Android App