Nghĩa của từ: cohere

*
kết hợp, dính vào; ăn khớp với

Nghĩa trong từ điển StarDict:

cohere /kou'hiə/
* nội động từ
 - dính vào nhau, dán vào nhau; kết lại với nhau, cố kết
 - có mạch lạc, có tính chặt chẽ (văn chương, lý luận...)
Động từ BQT - Android App