Nghĩa của từ: coherent

*
mạch lạc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

coherent /kou'hiərənt/
* tính từ
 - dính liền, cố kết
 - mạch lạc, chặt chẽ (văn chương, lý luận...)
Động từ BQT - Android App