Nghĩa của từ: coherent topological group

*
nhóm tôpô dính

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App