Nghĩa của từ: cohesion

* vl.
sự kết hợp, sự liên kết; lực cố kết

Nghĩa trong từ điển StarDict:

cohesion /kou'hi:ʤn/
* danh từ
 - sự dính liền, sự cố kết
 - (vật lý) lực cố kết
Động từ BQT - Android App