Nghĩa của từ: cohomology

* top.
đối đồng điều

Nghĩa trong từ điển StarDict:

cohomology
- (tô pô) đối đồng điều
 - cubic c. đối đồng điều lập phương
 - vector c đối đồng điều vectơĐộng từ BQT - Android App