Nghĩa của từ: cohomology sequence

* top.
dãy đối đồng đều

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error