Nghĩa của từ: coincide

*
trùng nhau

Nghĩa trong từ điển StarDict:

coincide /,kouin'said/
* nội động từ
 - trùng khớp với nhau (hai vật cùng đường diện tích, cùng đường chu vi như nhau)
 - xảy ra đồng thời; trùng với
 - hợp nhau (ý kiến, sở thích...)
 - đồng ý với nhau
Động từ BQT - Android App