Nghĩa của từ: coincidence number

* top.
chỉ số trùng, số các điểm trùng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App