Nghĩa của từ: coincident

*
trùng nhau

Nghĩa trong từ điển StarDict:

coincident /kou'insidənt/
* tính từ
 - trùng khớp ((cũng) coincidental)
 - hợp
Động từ BQT - Android App