Nghĩa của từ: coinitial

* top.
cùng đầu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

coinitial
- (tô pô) cùng đầuĐộng từ BQT - Android App