Nghĩa của từ: colatitude

* tv.
phần phụ vĩ độ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

colatitude
* danh từ
 - (địa lý) độ dư vĩĐộng từ BQT - Android App