Nghĩa của từ: cold front

* vl.
mặt đầu lạnh, tuyến lạnh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error