Nghĩa của từ: colimit

*
đối giới hạn, giới hạn phải

Nghĩa trong từ điển StarDict:

colimit
- đối giới hạn, giới hạn phảiĐộng từ BQT - Android App