Nghĩa của từ: collective

*
tập thể, tập hợp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

collective /kə'lektiv/
* tính từ
 - tập thể; chung
=collective ownership of means of production+ sở hữu tập thể về tư liệu sản xuất
=collective security+ an ninh chung
 - (ngôn ngữ học) tập họp
=collective noun+ danh từ tập họp
* danh từ
 - (ngôn ngữ học) danh từ tập họp
Động từ BQT - Android App