Nghĩa của từ: colligate

* tk.
liên quan, liên hệ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

colligate /'kɔligeit/
* ngoại động từ
 - kết hợp, tổng hợp (các sự kiện rời rạc)
Động từ BQT - Android App