Nghĩa của từ: colligation

* tk.
mức độ liên hẹ giữa các dấu hiệu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

colligation
- xem colligateĐộng từ BQT - Android App