Nghĩa của từ: collinear

*
cộng tuyến

Nghĩa trong từ điển StarDict:

collinear
- (Tech) cộng tuyến (ăngten)Động từ BQT - Android App