Nghĩa của từ: collinear planes

*
những mặt phẳng cộng tuyến

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App