Nghĩa của từ: collineation group

*
nhóm cộng tuyến

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App