Nghĩa của từ: collision

*
sự va chạm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

collision /kə'liʤn/
* danh từ
 - sự đụng, sự va
=the two cars had a slight collision+ hai chiếc ô tô va nhẹ vào nhau
 - sự va chạm, sự xung đột
=to came into collision with+ va chạm với, xung đột với
Động từ BQT - Android App