Nghĩa của từ: collocate

*
sắp xếp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

collocate /'kɔləkeit/
* ngoại động từ
 - sắp xếp vào một chỗ; sắp đặt theo thứ tự
Động từ BQT - Android App