Nghĩa của từ: collocation

*
sự sắp xếp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

collocation /,kɔlə'keiʃn/
* danh từ
 - sự sắp xếp vào một chỗ; sự sắp đặt theo thứ tự
Động từ BQT - Android App