Nghĩa của từ: comaximal

* đs.
đồng cực đại

Nghĩa trong từ điển StarDict:

comaximal
- (đại số) đồng cực đạiĐộng từ BQT - Android App