Nghĩa của từ: combination of n things r at a time

* tk.
tổ hợp chập r trong n phần tử

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App