Nghĩa của từ: combinatorial power mean

* tk.
trung bình lũy thừa tổ hợp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App