Nghĩa của từ: combinatorial property

* top.
tính chất tổ hợp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App