Nghĩa của từ: combined experiment

* tk.
thí nghiệm hỗn hợp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App