Nghĩa của từ: comet

* tv.
sao chổi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

comet /'kɔmit/
* danh từ
 - (thiên văn học)
 - sao chổi
Động từ BQT - Android App