Nghĩa của từ: comitant

* hh.
comitan

Nghĩa trong từ điển StarDict:

comitant
- (hình học) comitan