Nghĩa của từ: commercial frequency

* tk.
tần số công nghiệp; tần số thương mại

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error