Nghĩa của từ: commercial year

* kt.
năm thương mại (360 ngày)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error