Nghĩa của từ: common bus

* mt.
bus chung

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App