Nghĩa của từ: common denominator

*
mẫu chung, mẫu thức chung

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App