Nghĩa của từ: common multiple

*
bội số chung

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App