Nghĩa của từ: communality

* tk.
phương sai tương đối của các yếu tố đơn giản

Nghĩa trong từ điển StarDict:

communality
- xem communalĐộng từ BQT - Android App