Nghĩa của từ: compactification

* top.
sự compac hoá, sự mở rộng compac

Nghĩa trong từ điển StarDict:

compactification
- (tô pô) sự compac hoá, sự mở rộng compac
 - onepoint c. compac hoá bằng một điểm (theo Alexanđrop)Động từ BQT - Android App