Nghĩa của từ: compactness

* top.
tính compac

Nghĩa trong từ điển StarDict:

compactness /kəm'pæktnis/
* danh từ
 - tính rắn chắc; tính chắc nịch
 - độ chặt
 - (văn học) tính cô động, tính súc tích
Động từ BQT - Android App