Nghĩa của từ: compactum

* top.
compac (không gian Hauxđrop compac)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

compactum
- (tô pô) compac (không gian Hauxđrop compac)Động từ BQT - Android App