Nghĩa của từ: comparator

*
bộ so sánh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

comparator
- (Tech) mạch so (sánh); bộ so (sánh)Động từ BQT - Android App