Nghĩa của từ: comparison element

* mt.
bộ so sánh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error