Nghĩa của từ: compatible events

* tk.
các biến cố tương thích

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App