Nghĩa của từ: complementarity law

* đs.
luật bù

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error