Nghĩa của từ: complementary domain

* top.
miền bù

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error