Nghĩa của từ: complete family

* đs.
họ đầy đủ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App