Nghĩa của từ: complete induction

* log.
phép quy nạp hoàn toàn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error