Nghĩa của từ: complete limit

* gt.
giới hạn đầy đủ, giới hạn trên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App