Nghĩa của từ: completed infinity

* log.
vô hạn [thực tại, hoàn chỉnh]

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App